آموزشگاه ماهواره (3) : انواع مدار و پایداری ماهواره در مدار

  مدارهای زمین به چند دسته تقسیم می شوند؟

پاسخ 1 : مدارهای گوناگونی در اطراف زمین وجود دارند. در یک دسته بندی، مدارهای زمین را به سه نوع تقسیم می کنند:

مدار پایینی زمین، «اِل ای اُ» یا لئو (LEO = Low Earth Orbit)

یک ماهواره در «مدار پایینی زمین» یا «لئو» در ارتفاع 100 تا 300 مایلی از سطح زمین (حدود 160 تا 480 کیلومتری) دور آن می چرخد. به این دلیل که این مدار به زمین بسیار نزدیک است، ماهواره ای که در آن قرار می گیرد باید خیلی سریع حرکت کند تا نیروی گرانش زمین آن را از مدار خارج نکند و به سمت زمین سقوط نکند. ماهواره ها با سرعتی حدود 17500 مایل در ساعت حرکت می کنند. این ماهواره های می توانند در مدت یک ساعت و نیم، یک دور کامل، دور زمین بچرخند.

مدار میانی زمین، «اِم ای اُ» یا مئو (MEO = Medium Earth Orbit)

ماهواره های مخابراتی و ارتباطی که قطب شمال و جنوب را پوشش می دهند در یک مدار بیضوی در ارتفاع میانه، قرار می گیرند. گیرنده های زمینی باید این ماهواره ها را که در مسیرهای بیضوی حرکت می کنند، دنبال کنند. این گونه ماهواره ها در ارتفاعات 6000 تا 12000 مایلی زمین قرار می گیرند.

مدار زمین آهنگ، «جی ای اُ» یا ژئو (GEO = Geostationary Earth Orbit)

یک ماهواره در مدار زمین آهنگ، در هر 24 ساعت یک بار به دور زمین می چرخد و همواره بالای یک نقطه از زمین قرار دارد. اگر این ماهواره ها درست بالای خط استوا قرار گیرند و در یک مدار زمین آهنگ چرخش کنند، به نظر می آید که به نقطه ای از زمین پیوند خورده اند و همزمان با چرخش زمین به دور محور خود، آن ها نیز می چرخند. جتماً تا به حال چرخش فانوس دریایی را دیده اید. با چرخش فانوس، انتهای نور آن نیز می چرخد. این چرخش کاملاً شبیه به چرخش ماهواره در مدار زمین آهنگ است. ماهواره ها در مدار ژئو، در ارتفاع 22282 مایلی به دور زمین می چرخند.

پاسخ 2 : از دیدگاه ماهواره برها و سامانه هایی که باید آن ها را در مدار قرار دهد، مدارهای گوناگونی برای ماهواره ها تعریف می شوند که عبارتند از:

مدار کم ارتفاع

با استفاده از کم تربن انرژی می توان به این مدار رسید. به همین دلیل است که ماهواره های سنگین تر دسترسی بیشتری به این مدار دارند.

مدارهای غیرعادی (بیضوی)

مدارهای غیرعادی بر خلاف مدارهای دایره ای از طول بیشتر و عرض کم تری برخوردار هستند. قسمت هایی از این مدار به زمین نزدیک و قسمت هایی نیز از آن دور هستند. این امر باعث می شود، ماهواره ها در برخی از بخش های مدار به زمین نزدیک تر و در دیگر بخش ها، آن از زمین دور شوند. (برخی از ماهواره های مخابراتی روسیه، در این مدار قرار گرفته اند. مداری با زاویه ی 60 درجه نسبت به خط استوا امکان دسترسی ماهواره ها به نقاط شمالی روسیه را فراهم می کند.) ماهواره هایی که در مدارهای غیرعادی قرار دارند برخلاف ماهواره های مستقر در مدار زمین آهنگ، همراه با یک نقطه ی زمینی حرکت نمی کنند. به این دلیل آنتن های زمینی برای برقراری ارتباط همیشگی با آن ها، باید مرتباً تغییر جهت دهند و نسبت به محل ماهواره بچرخند. در این حالت برای پوشش همیشگی، بایستی از دو یا سه ماهواره با فاصله های مشخص از هم، در هر مدار استفاده کرد.

مدارهای زمین آهنگ انتقالی

مدارهای زمین آهنگ انتقالی، مدارهای موقتی هستند که برای انتقال یک ماهواره از مدارهای نزدیک زمین به مدارهای دورتر زمین آهنگ مورد استفاده قرار می گیرند. ماهواره های مخابراتی، ابتدا به مدارهای کم ارتفاع پرتاب شده سپس موتورهایشان روشن می شود و آن ها را به ندار رمین آهنگ انتقالی می برد. ماهواره ها پس از رسیدن به دورترین نقطه ی این مدار (نقطه ی اوج)، تغییر مسیر داده، وارد مدار دایره ای شکل زمینی می شوند. روش دیگر این است که ماهواره را از همان اول در مدار زمین آهنگ انتقالی قرار دهند و پس از آن به مدار زمین آهنگ مناسب و از پیش تعیین شده، هدایت می کنند.

پاسخ 3 : ماهواره ها بیش تر بر روی چهار نوع مدار (بسته به نوع کاربرد ماهواره) قرار می گیرند:

ماهواره های مدار پایین زمین

به ماهواره هایی که در فاصله ب نسبتاً کمی از زمین قرار دارند، ماهواره های مدار پایین زمین گفته می شود. بیش ترین ارتفاع این نوع ماهواره ها از سطح زمین بین 320 تا 800 کیلومتر است. مسیر حرکت این ماهواره ها از غرب به شرق و هم جهت با دوران زمین به دور خود است. به دلیل نزدیکی فاصله ی این نوع ماهواره ها به سطح زمین، سرعت حرکت این ماهواره ها خیلی بیش تر از سرعت دوران زمین به دور خود می باشد. گاهی سرعت این نوع ماهواره ها به 27359 کیلومتر در ساعت نیز می رسد. با این سرعت، این نوع از ماهواره ها می توانند در هر 90 دقیقه، یک دور کامل به دور زمین بگردند. برخی از ماهواره های هواشناسی، ماهواره های سنجش از دور، و ماهواره های جاسوسی از این نوع اند.

ماهواره های مدار زمین آهنگ

این ماهواره ها در حالت کلی، روی مداری همسان گرد با زمین و بر بالای خط استوا، در فاصله ی 33600 کیلومتری از سطح زمین قرار دارند. این نوع ماهواره ها در فضا، در مکانی ثابت قرار دارند و همراه با دوران محوری زمین، می گردند و به دلیل همین ثبات، دارای سایه ای ثابت بر زمین هستند. تمام ماهواره های مخبراتی و تلویزیونی از این نوع هستند.

ماهواره های مدار بیضوی

این ماهواره ها دارای مداری بیضوی هستند. دو نقطه ی مهم از مدار این ماهواره ها، نقطه ی اوج و نقطه ی حضیض آن ها است. نقطه ای که در آن ماهواره به نزدیک ترین فاصله از سطح زمین می رسد، نقطه ی حضیض نامیده می شود و نقطه ای که در آن ماهواره به دورترین فاصله از سطح زمین می رسد، نقطه ی اوج. مسیر حرکت و دوران این نوع ماهواره ها، مانند ماهواره های قطبی از سمت شمال به جنوب است.

ماهواره های مدار قطبی  (PEO = Polar Earth Orbit)

ماهواره های مدار قطبی به نوعی از ماهواره ها گفته می شود که مسیر مدار حرکت آن ها، عمود بر خط استوا و مسیر دوران آن ها از قطب های شمال و جنوب می گذرد. برخی از ماهواره های هواشناسی،  ماهواره های سنجش از دور و ماهواره های جاسوسی از این نوع اند. چون اگثر ماهواره های مخابراتی در مدار زمین آهنگ قرار گرفته اند، این ماهواره ها هیچ پوششی روی قطب های شمال و جنوب زمین ندارند؛ از این رو برای پوشش قطب ها، از ماهواره های مدار قطبی استفاده می شود. در واقع این نوع از ماهواره ها شمالی ترین و جنوبی ترین قسمت نیم کره های زمین را پوشش می دهند.

چرا یک ماهواره در مدار خود باقی می ماند؟

پاسخ : به دلیل تعادل بین دو عامل است که یک ماهواره در مدار خود باقی می ماند. یکی عامل تندی یا سرعتی که ماهواره با آن سرعت در مسیر مستقیم در حرکت است و دیگری عامل نیروی کشش گرانش، که بین ماهواره و زمین وجود دارد.

برای فهم بهتر موضوع، شما می توانید یک توپ را به انتهای یک طناب ببندید. با گرفتن انتهای دیگر طناب توپ را در یک مسیر دایره ای شکل در هوا بچرخانید. اگر طناب پاره شود، توپ در یک مسیر مستقیم (مماس بر همان دایره ی چرخش خود) پرتاب می شود. اما اگر طناب پاره نشود، چون توپ با نیروی کشش طناب نگه داشته شده است، به دور دست شما در مسیر دایره ای خواهد چرخید. نیروی گرانش زمین نیز همانند نیروی کشش طناب به ماهواره ها وارد می شود و با تعادلی که با عامل سرعت ماهواره برقرار می سازد، ماهواره را در مدار نگه می دارد. اما این سرعت ماهواره که ما از آن سخن می گوییم از کجا می آید؟ این سرعت همان سرعتی است که ماهواره بر (یا موشک حامل) در لحظه ی قرار دادن ماهواره در مدار داشته است؛ دقیقاً مانند سرعت سیبی که در یک قطار در حال حرکت در دست شماست!

منبع : ماهنامه «صنایع هوافضا»، شماره 27

پیام بگذارید