سامانه ی هدایت اینرسی یا آی جی اس (IGS=Inertial Guidance System)

یک موشک باید خیلی دقیق کنترل شود تا بتواند یک ماهواره را به مدار دلخواه هدایت کند. سامانه ی هدایت اینرسی یا آی جی اس (IGS=Inertial Guidance System) در داخل موشک این مهم را، انجام می دهد. این سامانه، موقعیت و جهت دقیق موشک را با اندازه گیری دقیق شتاب هایی که به موشک وارد می شود، محاسبه می کند. اندازه گیری با استفاده از شتاب سنج ها و ژیروسکوپ ها انجام می شود. در صورت نصب کردن ژیروسکوپ ها روی یک سیستم تعلیق گیم بال، محور آن ها همواره جهت یکسانی را نشان خواهد داد. این بستر ثابت ژیروسکوپی دارای شتاب سنج هایی است که تغییرات شتاب در هر سه محور را، اندازه می گیرد. اگر این «بستر ثابت» دقیقاً بداند که موشک در هنگام پرتاب در کجا قرار داشته است و شتاب هایی که طی پرواز به آن وارد می شود، چه قدر است، سامانه ی هدایت اینرسی (IGS) می تواند موقعیت و جهت موشک را در فضا محاسبه کند.

منبع: ماهنامه «صنایع هوافضا»

پیام بگذارید